ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

              แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

              ด้วยบริษัท ชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus      ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

                      ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้  •   ฐานข้อมูล Charting   Thailand's Economy Plus

 

 รายละเอียด

 

:

 

เป็น e-learning   platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การติดตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างง่ายผ่านทาง online   course และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง   10 ประเทศ   ประกอบด้วย 1) Online course ปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาเศรษฐศาสตร์   2) มุมมองเศรษฐกิจอาเซียน   360 องศา   กว่า 400 ดัชนี 3) True ASEAN coverage ครอบคลุมอาเซียนทั้ง 10   ประเทศ   4) E-magazine   สำหรับบทสรุปผู้บริหาร   และ 5) สรุปข่าวเศรษฐกิจอาเซียนรายสัปดาห์

 

 URL

 

:

http://chartingthailandeconomy.com/  

 

                      อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณสาโรช คงคาประเสริฐสิน (บรรณาธิการบริหาร บริษัทชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด) โทรศัพท์ 088-818-1891 หรือ e-mail : editor@chartingthailandeconomy.comวันที่ : 16 ต.ค. 2556
ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่าน : 1075

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13