งานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

              แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

              ด้วยบริษัท ชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus      ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

                      ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้  •   ฐานข้อมูล Charting   Thailand's Economy Plus

 

 รายละเอียด

 

:

 

เป็น e-learning   platform ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การติดตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างง่ายผ่านทาง online   course และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง   10 ประเทศ   ประกอบด้วย 1) Online course ปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาเศรษฐศาสตร์   2) มุมมองเศรษฐกิจอาเซียน   360 องศา   กว่า 400 ดัชนี 3) True ASEAN coverage ครอบคลุมอาเซียนทั้ง 10   ประเทศ   4) E-magazine   สำหรับบทสรุปผู้บริหาร   และ 5) สรุปข่าวเศรษฐกิจอาเซียนรายสัปดาห์

 

 URL

 

:

http://chartingthailandeconomy.com/  

 

                      อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณสาโรช คงคาประเสริฐสิน (บรรณาธิการบริหาร บริษัทชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด) โทรศัพท์ 088-818-1891 หรือ e-mail : editor@chartingthailandeconomy.comวันที่ : 16 ต.ค. 2556
ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่าน : 887

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13