ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดทดลองใช้งานงานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)

แจ้งเปิดทดลองใช้งานงานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)

 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมระยะเวลา 9 เดือน

               ด้วยบริษัท EBSCO Publishing จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

                    ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมระยะเวลา 9 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                    

  • ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)

รายละเอียด

:

เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)

URL

:

http://search.ebscohost.com และเลือก Ebsco Discovery Service

หรือการวางกล่องการสืบค้น (EDS Search Box) ไว้ที่หน้าเวปไซต์ของห้องสมุดของหน่วยงาน ซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับบริการจากบริษัทฯ ได้โดยตรง

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณวงศ์ทิพา ธัญยนพพร (Sales Manager) Tel: 02-421 4389, Mb: 081-258 3333 หรือ e-mail : vongthipar@ebsco.com

คู่มือการใช้งาน EDS Single Search 

 

 

 วันที่ : 1 พ.ค. 2557
ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
อ่าน : 1033

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13