ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ MC Graw-Hill

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ MC Graw-Hill

 

        ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดจะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมส์ Mc Graw-Hill ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่อยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

      ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้แจ้งให้ทราบว่าสามารถเข้าทดลองใช้งานงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมส์ Mc Graw-Hill ได้
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557 รวมระยะเวลา 2.5 เดือน
โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

           หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ MC Graw-Hill

           URL : 
http://portal.igpublish.com/iglibrary/

         รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

             คู่มือการสืบค้นคลิกที่นี่

 

 วันที่ : 1 พ.ค. 2557
ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
อ่าน : 1032

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13