งานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ]
โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 163
: 173
: 143
: 120
: 140
: 133
: 147
: 130
: 123
: 134
: 147
: 149
: 151
: 138
: 152
: 141
: 143
: 138
: 158
: 133
: 166
: 155
: 164
: 163
: 150
: 179
: 146
: 148
: 148
: 152

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13