ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ]
โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 185
: 199
: 168
: 147
: 161
: 154
: 172
: 153
: 144
: 152
: 168
: 172
: 174
: 157
: 172
: 160
: 163
: 161
: 182
: 154
: 184
: 175
: 189
: 182
: 172
: 203
: 175
: 174
: 171
: 176

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13