ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ]
โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 171
: 182
: 152
: 133
: 147
: 139
: 157
: 140
: 130
: 139
: 155
: 162
: 164
: 147
: 161
: 150
: 153
: 150
: 169
: 141
: 172
: 162
: 177
: 171
: 161
: 189
: 162
: 163
: 159
: 163

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13