ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ]
โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 181
: 193
: 161
: 142
: 156
: 148
: 166
: 148
: 139
: 148
: 163
: 171
: 173
: 156
: 170
: 159
: 162
: 159
: 179
: 151
: 181
: 172
: 187
: 178
: 169
: 198
: 169
: 171
: 168
: 172

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13