ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ]
โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ.2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 197
: 222
: 191
: 161
: 173
: 166
: 185
: 166
: 157
: 166
: 184
: 188
: 190
: 173
: 188
: 176
: 179
: 177
: 196
: 166
: 196
: 187
: 203
: 194
: 185
: 217
: 189
: 188
: 183
: 195

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13