ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการกิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2556 ]

ไปที่หน้า : 

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13