เกี่ยวกับห้องสมุด

ห้องสมุดวิทยาลัยครูสกลนคร หรือ สำนักวิทยบริการ
หรือศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฏสกลนคร

 
 
เลือกปีการศึกษา ::
               ห้องสมุดวิทยาลัยครูสกลนคร หรือสำนักวิทยบริการ หรือ ศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฏสกลนคร ได้เริ่มตั้งขึ้นใน ปีการศึกษา 2508  ซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็น "ห้องสมุด”โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร" สถานที่ตั้งห้องสมุดครั้งแรกคือห้อง 126 และห้อง 127   ซึ่งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารสำนักงานอธิการปัจจุบัน  เป็นห้องอ่านหนังสือใหญ่ 1 ห้อง  ห้องทำงานและห้องเก็บของอีก 1 ห้อง  มีหนังสือทั้งหมดประมาณ 4,000 เล่ม  เป็นหนังสือ ภาษาไทยประมาณ 3,500  เล่ม นอกนั้นเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ  นอกนั้นมีวารสาร และ หนังสือพิมพ์ประมาณ 5 รายการ  สมาชิกห้องสมุดได้แก่ ครู อาจารย์ และนักเรียน ซึ่งในปีแรก นั้นมีสมาชิกทั้งหมด 168 คน  เงินรายได้ของห้องสมุดได้จากเงินบำรุงการศึกษา  เงินงบ ประมาณแผ่นดิน และเงินค่าปรับในปีแรกได้ประมาณ 3,500 บาท การจัดระบบ หมวดหมู่ หนังสือ ใช้ระบบทศนิยมดิวอี้  โดยมีอาจารย์วงเดือน  จิวาลักษณ์  เป็นบรรณารักษ์  และมี เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยอีก 2 คน
ปีการศึกษา 2508

ได้ขยายสถานที่เพิ่มไปอีก 1 ห้อง จัดทำเป็นห้องหน่วยอุปกรณ์  หลักสูตร  จัดวางหนังสือแบบเรียน  ประมวลการสอนวิชาครู  คู่มือครู  และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนที่ออกไปฝึกสอน และที่กำลังออกฝึกสอนได้ใช้และได้ดูเป็นตัวอย่าง  ในปี 2508 นี้เอง  ห้องสมุดได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 4,500 บาท  และได้รับโครงการจัดทำบัตรรายการ
ในด้านความช่วยเหลือในระยะ 2 ปีแรก  ห้องสมุดได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันและบุคคลต่าง ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

องค์การ UNICEF

ได้มอบสารานุกรมให้สองชุด  และหนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกประมาณ 65  เล่ม

องค์การ USIB

ได้มอบสารานุกรมให้ 2 ชุด  และหนังสืออื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอีกประมาณ 40  เล่มMr. Lee Stetson อาสาสมัครชาวอเมริกันคนแรกของโรงเรียนได้มอบสารานุกรมให้ 1 ชุด และหนังสืออื่น ๆ  อีกประมาณ 10  เล่มในด้านการดำเนินงานทางห้องสมุด ได้รับความร่วมมือจากครู อาจารย์ และนักเรียน  ช่วยเหลือให้คำแนะนำ  และช่วยงานด้านต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง

ปีการศึกษา 2512 อาจารย์ดวงเดือน  จิวาลักษณ์  ได้ย้ายไปรับราชการที่อื่น  อาจารย์
อุไรวรรณ  แย้มแสงสังข์  ทำหน้าที่บรรณารักษ์ต่อมา
ปีการศึกษา 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูสกลนครได้รับฐานะเป็น "วิทยาลัยครูสกลนคร"  และได้เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูง  ห้องสมุดยังคงใช้ที่เดิม  แต่ได้ขยายห้องเพิ่มขึ้นโดยใช้ห้องสมุดด้านบนด้านทิศตะวันตกเป็นห้องอ้างอิง  วารสาร  และหนังสือพิมพ์
ปีการศึกษา 2514

อาจารย์สุนทร  สุนทรายุทธ ได้ทำหน้าที่บรรณารักษ์ แทนอาจารย์
อุไรวรรณ แย้มแสนสังข์ ซึ่งได้กลับไปสอนประจำในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และมี
อาจารย์ชูศักดิ์  สุวรรณเพชร มาช่วยงานห้องสมุดด้วย

ปีการศึกษา 2516

อาจารย์สุนทร  สุนทรายุทธ ไปศึกษาต่อต่างประเทศอาจารย์ชูศักดิ์ สุวรรณเพชร จึงได้ทำหน้าที่บรรณารักษ์แทน ในระยะนี้ทางวิทยาลัยได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องสมุดหลังใหม่เป็นอาคาร 2 ชั้น อยู่ทางทิศตะวันตกของอาคารสำนักงานอธิการบดี

ปีการศึกษา 2517

 อาคารห้องสมุดก่อสร้างเสร็จ ห้องสมุดจึงได้ขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ จาที่เดิม มาเปิดบริการที่อาคารห้องสมุดหลังใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2517 และเรียกชื่ออาคารหลังใหม่ว่า “ห้องสมุดวิทยาลัยครูสกลนคร” ปีการศึกษานี้ห้องสมุดได้บุคลากรดำเนินงานเพิ่ม 1 คน คือ อาจารย์กรรณิกา  ตรีสวัสดิชัย

ปีการศึกษา 2518

 วิทยาลัยครูสกลนครได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ปีการศึกษา 2518  อาจารย์ชูศักดิ์  สุวรณเพชร  ได้ลาออกจากจากราชการ  อาจารย์กรรณิการ์  ตรีสวัสดิ์ชัย  จึงได้ทำหน้าที่บรรณารักษ์แทน

ปีการศึกษา 2520

ห้องสมุดได้มีอาจารย์สุวรรณี  แก้วกลม  และอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษมาช่วยงานห้องสมุด 1 คน  ทำให้ห้องสมุดมีอาจารย์ดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 4 คน

ปีการศึกษา 2521

อาจารย์ ไพโรจน์  ชลารักษ์  ได้ย้ายไปรับราชการที่อื่น  อาจารย์กรรณิการ์  ตรีสวัสดิ์ชัยได้ทำหน้าที่แทน  โดยมีอาจารย์สมาน ลอยฟ้า เป็นผู้ช่วย  ห้องสมุดจึงมีบุคลากรระดับวิชาชีพเพียง 2 คน

ปีการศึกษา 2522

ห้องสมุดยังคงมีอาจารย์บรรณารักษ์เพียง 2 คน คืออาจารย์กรรณิการ์ ตรีสวัสดิ์ชัย  และอาจารย์สมาน  ลอยฟ้า

ปีการศึกษา 2523

อาจารย์กรรณิการ์  ตรีสวัสดิชัย  ได้ย้ายไปรับราชการที่อื่น  อาจารย์สมาน ลอยฟ้า  จึงทำหน้าที่บรรณารักษ์แทน  โดยมีอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์มาช่วยงาน 1 คน คือ อาจารย์เปรมฤดี มุสิกนันท์  และอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยมาช่วยงาน  1 คน คือ อาจารย์
วิจิตรา  ขอนยาง

ปีการศึกษา 2524 อาจารย์สมาน  ลอยฟ้า  ยังคงทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์เช่นเดิม  โดยมีอาจารย์ช่วยงานห้องสมุดอีก 3 คน  คือ อาจารย์เปรมฤดี  มุสิกนันท์ จากภาควิชานาฏศิลป์  อาจารย์สระบุรี ไชยมงคล จากภาควิชาชีววิทยา  และอาจารย์ธีรศักดิ์  ละม่อม  ซึ่งย้ายมาจากวิทยาลัยครูเลย
ปีการศึกษา 2525

อาจารย์สมาน  ลอยฟ้า  โอนไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อาจารย์ธีรศักดิ์ ละม่อม จึงทำหน้าที่แทน โดยมีอาจารย์สระบุรี  ไชยมงคล  จากภาควิชาชีววิทยา ช่วยงานห้องสมุดชั่วคราว และในปีนี้อาจารย์บรรณารักษ์ที่ได้รับการบรรจุและโอนมาใหม่ 2 คน คือ  อาจารย์จำนง  วงษ์ชาชม และอาจารย์พูลจิตร  บิดร

ปีการศึกษา 2526  ถึงปีการศึกษา 2529  ห้องสมุดมีอาจารย์บรรณารักษ์ดำเนินงานในห้องสมุดเพียง 3 คนคือ อาจารย์ธีรศักดิ์  ละม่อม  อาจารย์จำนง  วงษ์ชาชม  และอาจารย์พูลจิตร บิดร  เนื่องจากอาจารย์สระบุรี  ไชยมงคล  ได้กลับไปสอนประจำภาควิชาชีววิทยาเหมือนเดิม
ปีการศึกษา 2530

ห้องสมุดมีอาจารย์ปริญญาโท ทางบรรณารักษศาสตร์เพิ่มขึ้น 1 คนคือ  อาจารย์ธนู  บุญญานุวัตร ซึ่งโอนมาจากวิทยาลัยเทคนิค มหาสารคาม  และในปีนี้ อาจารย์จำนง  วงษ์ชาชมได้ลาศึกษาต่อปริญญาโท ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ที่ประเทศฟิลิปปินส์

ปีการศึกษา 2531

อาจารย์เชาวลิต  คงแก้ว  ได้โอนย้ายมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  และได้มาช่วยงานห้องสมุด  จึงมีอาจารย์บรรณารักษ์ปริญญาโท ประจำห้องสมุดรวม 3 คน ซึ่งมีอาจารย์พูลจิตรบิดร เป็นหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด

ปีการศึกษา 2532

ห้องสมุดมีอาจารย์ ปริญญาโททางบรรณารักษ์ จำนวน 3 คน  มีอาจารย์เชาวลิต  คงแก้วเป็นหัวหน้าห้องสมุด

ปีการศึกษา 2533

 อาจารย์เชาวลิต คงแก้ว ได้ย้ายไปรับราชการที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีอาจารย์ธีรศักดิ์ ละม่อม ลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาโททางเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสุมดได้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดระดับ 1 ที่เป็นข้าราชการพลเรือน มาประจำห้องสมุด 1 คน

ปีการศึกษา 2534 อาจารย์จำนง  วงษ์ชาชมเป็นหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด  มีอาจารย์บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดคือ อาจารย์ธนู บุญญานุวัตร  และมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ที่เป็นข้าราชการพลเรือน 1 คน
ปีการศึกษา 2534

อาจารย์ทิศากร ศิริพันธุ์เมือง  อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้มาช่วยงานห้องสมุด  ห้องสมุดจึงมีอาจารย์บรรณารักษ์วุฒิปริญญาโท รวม 3 คน ในปีนี้ ห้องสมุดได้นำโปรแกรม CDS/ISIS และได้มีอาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์มาช่วยงานห้องสมุด คือ อาจารย์ นิติธาร ชูทรัพย์ และอาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์สุนทร  ไชยชนะ

ปีการศึกษา 2535 อาจารย์ธนู บุญญานุวัตร เป็นหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด มีความร่วมมือ ในการใช้เทคโนโลยีการสืบค้นระหว่างห้องสมุดในสหวิทยาลัยอีสานเหนือ ประกอบด้วย วิทยาลัยครูเลย  วิทยาลัยครูสกลนคร วิทยาลัยครูอุดรธานี และวิทยาลัยครูมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2536 อาจารย์จำนง วงษ์ชาชม เป็นหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดอาจารย์ธีรศักดิ์ ละม่อม กลับจากลาศึกษาต่อ จึงทำให้มีอาจารย์ประจำห้องสมุด 4 คน
ปีการศึกษา 2537 อาจารย์ธีรศักดิ์ ละม่อม เป็นหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด  อาจารย์จำนง  วงษ์ชาชม ไปฝึกอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปีการศึกษา 2538

ย้ายห้องสมุดจากอาคารห้องสมุดหลังเก่า ไปตึกสี่ชั้น เรียก “อาคารสำนักวิทยบริการ”  มีอาจารย์ธีระศักดิ์ ละม่อม เป็นหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด  ในปีนี้ อาจารย์ธนู บุญญานุวัตร ได้ย้ายไปรับราชการที่วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา  และได้มีอาจารย์ย้าย และโอน มายังภาควิชาบรรณารักษ์ และช่วยงานห้องสมุด 2 คนคือ  อาจารย์ขวัญชนก ทัพธานี ย้ายมาจาก สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  และอาจารย์ไชยา ภาวะบุตร โอนมาจากโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

ปีการศึกษา 2539 อาจารย์ จำนง วงษ์ชาชม กลับจากการฝึกอบรม Library Automation จาก OCLC ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารย์ทิศากร  ศิริพันธุ์เมือง ไปฝึกอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation) ที่ San Jose State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีการศึกษานี้ จึงมีอาจารย์บรรณารักษ์ช่วยงานห้องสมุด รวม 5 คน โดยมีอาจารย์จำนง วงษ์ชาชม เป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเป็นคนแรก
ปีการศึกษา 2540 อาจารย์ธีรศักด์ ละม่อม ย้ายไปสังกัดคณะครุศาสตร์  มีอาจารย์บรรจุใหม่จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คืออาจารย์ละมัย ร่มเย็น  มาช่วยงานห้องสมุด
ปีการศึกษา 2541

อาจารย์ภาวินี  แสนชนม์ โอนย้ายมาจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มาช่วยงานห้องสมุด อาจารย์ไชยา  ภาวะบุตร ไปช่วยงานที่ฝ่ายทะเบียน จึงมีอาจารย์ช่วยงานห้องสมุด 5 คน  ในปีนี้ห้องสมุดได้นำระบบสมุดอัตโนมัติ VTLS  มาช่วยงานของห้องสมุด

ปีการศึกษา 2542

ได้มีการปรับโครงสร้างของห้องสมุด จากสำนักวิทยบริการเป็นศูนย์วิทยบริการ
โดยมีอาจารย์ทิศากร  ศิริพันธุ์เมือง รับหน้าที่หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

ปีการศึกษา 2543

อาจารย์ทิศากร  ศิริพันธุ์เมือง ได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยบริการและทางสถาบันได
้แต่งตั้งอาจารย์ขวัญชนก ทัพธานี ดำรงตำแหน่งหัวหน้า
ศูนย์วิทยบริการคนใหม่ โดยมีอาจารย์จากโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มาช่วยงานศูนย์วิทยบริการจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. อาจารย์ขวัญชนก  ทัพธานี           

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
อาจารย์ประจำฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
อาจารย์ฝ่ายสำนักงานบริหาร
2. อาจารย์ทิศากร  ศิริพันธุ์เมือง อาจารย์ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศและ
สื่อโสตทัศน์
3. อาจารย์ละมัย  ร่มเย็น อาจารย์ประจำฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
4. อาจารย์ภาวิณี  แสนชนม์  อาจารย์ประจำฝ่ายบริการสารนิเทศ
อาจารย์ฝ่ายพัสดุประจำศูนย์วิทยบริการ
ปีการศึกษา 2543 อาจารย์ขวัญชนก ทัพธานี ได้ย้ายไปช่วยราชการ ที่สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สถาบันได้แต่งตั้งอาจารย์ทิศากร  ศิริพันธุ์เมือง เป็นหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ มีอาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ช่วยงานประจำศูนย์วิทยบริการ 3 คน คือ อาจารย์ทิศากร  ศิริพันธุ์เมือง อาจารย์ละมัย ร่มเย็น  อาจารย์ภาวิณี แสนชนม์
ปีการศึกษา 2544-2546

อาจารย์ทิศากร  ศิริพันธุ์เมือง เป็นหัวหน้าศูนย์วิทยบริการมีอาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ช่วยงานประจำศูนย์วิทยบริการ 3 คน คือ อาจารย์ทิศากร  ศิริพันธุ์เมือง อาจารย์ละมัย ร่มเย็น  อาจารย์ภาวิณี แสนชนม์ และอาจารย์ทิศากร ศิริพันธุ์เมือง หมดวาระหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546  และสถาบันราชภัฏสกลนคร ได้แต่งตั้งอาจารย์จำนง  วงษ์ชาชม เป็นหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

ปีการศึกษา 2547  

 


วันที่ : 15 ส.ค. 2556
ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่าน : 2285

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13