บริการยืมระหว่างห้องสมุด

              ความหมายของบริการยืมระหว่างห้องสมุด  ( Interlibrary Loan Service) 

             บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan Service) หมายถึง การบริการที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งติดต่อขอยืมหรือถ่ายสำเนาเอกสารหรือวัสดุ เพื่อการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งไม่มีในห้องสมุดของตนมาให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ โดยปฏิบัติตาม ระเบียบการยืม ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างห้องสมุดผู้ให้ยืม ( Lending Library ) และห้องสมุดผู้ขอยืม ( Borrowing Library )

              ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ

                ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศ ๆ ตามที่ต้องการไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะเก็บไว้ที่ใด 
                ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้โดยไม่ต้องเดินทางไปแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการด้วยตนเอง

              ลักษณะการให้บริการ

               การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นการให้บริการทำสำเนาเอกสาร ได้แก่ บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ และเอกสารวิชาการต่าง ๆ 

              ขั้นตอนการขอใช้บริการ

               1. ตรวจสอบทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการแล้วว่าไม่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยตรวจสอบจากหน้า WEB OPAC  http://lib.snru.ac.th/cgi-bin/gw_41_11/chameleon/

               2. ตรวจสอบทางบรรณานุกรม และแหล่งที่มีทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจากคู่มือเหล่านี้
                             รวมรายชื่อวารสารในประเทศไทย http://www.journallink.or.th
                             ฐานข้อมูลบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ http://uc.thailis.or.th/
                             บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย http://tdc.thailis.or.th/tdc/

                             ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ

               3. ขอรับแบบฟอร์ม และกรอกรายละเอียดรายการบรรณานุกรมให้ครบถ้วน แล้วยื่นแบบฟอร์มได้ที่บรรณารักษ์ยืมระหว่างห้องสมุดชั้น 3 บรรณารักษ์บริการยืม-คืนหนังสือ ชั้น 2 หรือ กรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด หรือ ทาง E-mail ห้องสมุด library@snru.ac.th

              ชำระเงินมัดจำเอกสาร 

               1. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อาจารย์/ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/นักศึกษา) 
                             บทความละ ****.- บาท สำหรับในประเทศ 
                             บทความละ ****.- บาท สำหรับบทความที่ขอจากต่างประเทศ (British Library)และค่าธรรมเนียมการส่งเงิน ***. - บาท รวม **** บาท 
                             หนังสือ/วิทยานิพนธ์/เอกสารวิชาการอื่น ๆ ที่ต้องการสำเนาทั้งเล่มรายการละ ***.- บาท 
               2. บุคคลภายนอก 
                             ค่าดำเนินการ *** บาทต่อคำขอ 
                             บทความในประเทศ มัดจำรายการละ *** บาท 
                             บทความที่ขอจากต่างประเทศ (British Library) มัดจำรายการละ *** บาทบทความละ *** บาทและค่าธรรมเนียมการส่งเงิน *** บาท) 
                             หนังสือ/วิทยานิพนธ์/เอกสารวิชาการอื่นๆ ที่ต้องการสำเนาทั้งเล่ม มัดจำรายการละ *** บาท                     การรับเอกสารยืมระหว่างห้องสมุด

               ผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อขอรับเอกสารยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่ บรรณารักษ์บริการสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ โทร. 042-970048 ภายใน 324 ต่อ 15

               ข้อปฏิบัติในการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
               1. บริการยืมระหว่างห้องสมุด ให้บริการทั้งอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และรวมถึงบุคคลภายนอก 
               2. ต้องตรวจรายการก่อนให้แน่ใจว่าไม่มีรายการนั้น ๆ อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
               3. กรอกรายการข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกครั้ง จะช่วยให้การยืมสัมฤทธิ์ผลและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
               4. เมื่อเอกสารมาถึงแล้ว ผู้ยืมต้องไปติดต่อรับและชำระเงินค่าเอกสารเพิ่ม (ในกรณีที่เงินมัดจำไม่พอ) ตามที่ระบุไว้หากผู้ยืมไม่มารับเอกสารและมีค่าเอกสารที่ต้องการจ่ายเพิ่ม เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ห้องสมุดจะถือว่าผู้ยืมมีหนี้สินค้างกับห้องสมุด และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป หรือไม่สามารถจบการศึกษาได้จนกว่าจะมาชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
               5. หากไม่มารับเอกสารภายในภาคการศึกษาที่ยื่นคำขอใช้ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับเอกสารของผู้ยืม 
               6. ในกรณีเป็นบุคคลภายนอก ห้องสมุดขอเรียกเก็บเงินในอัตราที่เต็มราคาของเอกสารตามที่ระบุไว้

               ในการนี้จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท่านใดต้องการใช้บริการยืมหรือขอทำสำเนาทรัพยากรระหว่างห้องสมุดอื่น ๆ ทั่วประเทศ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยรสารสนเทศ(ห้องสมุด) อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3  โทรศัพท์ 042-970048 เบอร์ภายใน 324  โทรสาร 042-970039

 

 


วันที่ : 13 ส.ค. 2556
ที่มา : งานบริการสารสนเทศ
อ่าน : 2882

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13