บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


              เป็นการให้บริการยืมและรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและให้บริการตามเวลาที่ห้องสมุดเปิดบริการ ตามสิทธิการยืมของสมาชิกห้องสมุดแต่ละประเภท ผู้มีสิทธิยืมหนังสือได้ต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดและทำบัตรสมาชิกห้องสมุดโดยแสดงบัตรข้าราชการ บัตรนักศึกษา หรือบัตรสมาชิกห้องสมุด ที่มีรหัสบาร์โค้ดทุกครั้งที่ติดต่อยืมทรัพยากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 13 ส.ค. 2556
ที่มา : งานบริการสารสนเทศ
อ่าน : 1230

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13