ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา 

         แหล่งความรู้ไพศาล  บริหารทันสมัย  ก้าวไกลเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ 
เป็นแหล่งบริการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยีที่มีความสะดวกรวดเร็ว  และทันสมัย
 
พันธกิจ
 
                1.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  มุ่งสู่คุณภาพการบริการ  มีมาตรฐานทรัพยากรสารสนเทศ
                2.  ส่งเสริมให้อาจารย์  และนักศึกษารู้จักค้นคว้าด้วยตนเองจากระบบสืบค้นอัตโนมัติ
3.  เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ  คิดกว้างไกล  
                     ใผ่รู้และมีคุณธรรม
4.  พัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานสะดวก  รวดเร็วและทั่วถึง
5.  ให้บริการใช้คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
6.  เป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคลากร
                     ภายนอกมหาวิทยาลัย
7.  พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
8.  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
9.  เป็นแหล่งให้บริการสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่สังคมและชุมชน
 
เป้าประสงค์

1.  บุคลาได้รับการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.  มีทรัพยากรและสารสนเทศที่เพียงพอและสอดคล้องกับความพันธกิจของสำนัก
3.  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 
จุดเน้น
การให้บริการที่มีมาตรฐาน  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  การวิจัย  การเรียนการสอน  
                ต่อนักศึกษา  บุคลากรและชุมชนในท้องถิ่น
 
 
 
 

วันที่ : 31 ก.ค. 2556
ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่าน : 1281

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13