หน้าที่ความรับผิดชอบ

            หน้าที่ความรับผิดชอบ                 

                                          บริการทรัพยากรสารสนเทศ

- ยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ

- การสมัครสมาชิก การต่ออายุบัตรสมาชิก

- การชำระค่าปรับหนังสือที่เลยกำหนดส่ง การปลดหนี้สินและทวงหนังสือค้างส่ง

- การเก็บสถิติผู้ใช้บริการและรายงานสถิติบริการ  ยืม – คืน

- งานพิมพ์บาร์โค๊ดหนังสือ

                      ๒  งานบริการการอ่าน

                             - จัดบรรยากาศภายในสำนักงาน งานจัดชั้นหนังสือ ซ่อมหนังสือที่สันชำรุด

                             - จัดบุคลากรนั่งประจำจุดตรวจ

                      ๓  งานบริการฐานข้อมูลออนไลน์

                             - แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

                      ๔  งานส่งเสริมการใช้บริการยืม- คืน  ทรัพยากรระหว่างห้องสมุด

                      ๕  บริการสื่อมัลติมีเดียและระบบ e-book

                      ๖  งานบริการสารสนเทศชุมชน

                             - ให้บริการใช้ห้องสมุดกับบุคคลภายนอก

                             - การบริการให้ความรู้แก่ห้องสมุดในชุมชน บริการห้องสมุดเคลื่อนที่

                             - ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมห้องสมุด

                      ๗  งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด

                             - การจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด การจัดทำป้ายนิเทศ  การทำแผ่นพับแนะนำการใช้บริการห้องสมุด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าจัดทำบรรณานิทัศน์แนะนำหนังสือใหม่จัดมุมแนะนำหนังสือน่าอ่าน 

 

 

 


วันที่ : 27 พ.ย. 2556
ที่มา : งานบริการสารสนเทศ
อ่าน : 990

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13