บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

                      เป็นบริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีในห้องสมุด และแนะนำแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ใช้ต้องการ นอกจากนั้นยังมีการแนะนำการใช้ห้องสมุด การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงอีกด้วย ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 และ เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 ห้องวารสารล่วงเวลาชั้น 1

 การให้บริการ

              ตอบคำถามผู้ใช้บริการ เป็นการช่วยค้นหาสารสนเทศ (Information) ที่ผู้ใช้บริการต้องการจากสิ่งพิมพ์โสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการในสำนักวิทยบริการ ฯ (ห้องสมุด) และห้องสมุดคณะต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

              แนะนำการใช้ห้องสมุดและการใช้เครื่องมือช่วยสืบค้นสารสนเทศ เป็นการแนะนำผู้ใช้ที่ยังไม่เคยใช้หรือรู้จักห้องสมุดมาก่อนให้รู้จักการใช้ห้องสมุด วิธีสืบค้นและการใช้เครื่องมือช่วยค้นต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (Web OPAC) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าและใช้เครื่องมือช่วยค้นของห้องสมุดได้ด้วยตนเอง และหากเกิดข้อสงสัยในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการที่จัดให้บริการในครั้งต่อไป อาจมาขอคำปรึกษาจากบรรณารักษ์ได้อีกครั้งหนึ่ง

              แนะนำการทำผลงานทางวิชาการ การเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง เป็นการแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ในการจัดทำผลงานทางวิชาการ เช่น รายงาน ตำราวิชาการ บทความ วิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นต้น นับตั้งแต่การค้นคว้าเอกสาร ตำรา การลงรายการเชิงอรรถ การเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม วิธีการจัดทำรูปเล่มให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด ตลอดจนให้คำแนะนำศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือการทำรายงานหรือทำวิทยานิพนธ์ที่มีอยู่ในห้องสมุดประกอบอีกด้วย นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือผู้ใช้ให้รู้จักวิธีรวบรวมบรรณานุกรม เพื่อประกอบการทำผลงานทางวิชาการตามเนื้อหาหรือหัวข้อที่ผู้ใช้สนใจ และอธิบายถึงวิธีการลงรายการบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง ตลอดจนชี้แหล่งวารสารในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการด้วย

              แนะนำหรือชี้แนะแหล่งสารสนเทศ เป็นการช่วยผู้ใช้ในลักษณะชี้แนะโดยเชื่อมโยงผู้ใช้ที่ต้องการสารสนเทศกับแหล่งสารสนเทศภายนอกที่ให้บริการได้ตรงตามความต้องการ ได้แก่ แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต สถาบัน องค์การ และบุคคล

              บริการสืบค้นการอ้างถึงผลงานทางวิชาการ (Cited Reference) และตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสาร เป็นการช่วยสืบคนการอ้างถึงผลงานทางวิชาการ (Cited Reference) แต่ละท่าน ของอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จาก สกอ. และ/หรือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI Centre) รวมถึงการหาค่า Impact Factor ของวารสารต่างประเทศเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 

              รวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง เป็นบริการสำหรับอาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย ที่ต้องการรายชื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการสอนและการทำวิจัย ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจในขณะนั้น  เช่น บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นต้น

 

 

 


วันที่ : 15 ส.ค. 2556
ที่มา : งานบริการสารสนเทศ
อ่าน : 1432

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13