บริการโสตทัศนูปกรณ์


          งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการโสตฯทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนเรื่อง การเรียนการสอน การวิจัย การอบรมสัมมนาทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ที่มาใช้บริการของมหาวิทยาลัยโดยทางงานบริการโสตฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์โสตฯ ประจำอาคารสำนักวิทยบริการพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมสื่อโสตฯในอาคารที่มีการขอใช้บริการบ่อยครั้งรวมทั้งให้บริการ วิเคราะห์ วางแผนการใช้งานและจัดหาครุภัณฑ์โสตฯ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
          นอกจากนั้นงานบริการโสตฯยังให้บริการยืมคืนครุภัณฑ์โสตฯ บางประเภทที่ผู้สามารถ ใช้บริการเองได้ เช่น CD ประกอบหนังสือ CD/VCD/DVD ประกอบการเรียนการสอน VCD/DVD ภาพยนตร์ และยังให้บริการเบิกจ่ายวัสดุประเภทสิ้นเปลือง เช่น ถ่านแบตเตอรี่ ฯลฯ

การให้บริการ

          1.งานควบคุมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนภูพานหลวง ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องมินิเธียร์เตอร์
          2.งานติดตั้งอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์และควบคุมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ทั่วไปภายในสำนักวิทยบริการ ฯ
          3.งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ภายในสำนักวิทยบริการ ฯ
          4.วิเคราะห์ วางแผนจัดหาเพื่อให้ได้มาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
          5.บริการยืมคืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
          6.การบริการห้องสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
          7.บริการห้องดูทีวี/วีดีโอ กลุ่มย่อย 5 – 10 คน
          8.บริการห้องเรียนภูพานหลวงและห้องมินิเธียร์เตอร์
ระเบียบการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
          + วัน เวลา ที่ให้บริการ จันทร์ ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.
          + วัน เวลา ที่ให้บริการ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.45 น.
          + ตรวจสอบตารางการใช้อุปกรณ์จากงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
          + ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียน ห้องสัมนาเพื่อจองใช้บริการล่วงหน้า
          + ต้องมีบัตรประจำตัวผู้ยืม เพื่อเป็นหลักฐานในการยืม และเมื่อถึงวันกำหนดส่ง จะต้องมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อรับรองจึงจะถือว่าส่งคืน  เรียบร้อยแล้ว
          + ผู้มาใช้บริการกรอกแบบฟอร์มคำขอทุกครั้งที่ใช้บริการ ยืม คืน ติดตั้ง อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และเซ็นคืนอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ทุกครั้งที่เลิกใช้บริการ หรือจัดทำบันทึกข้อความขอใช้อุปกรณ์ สำหรับช่วงวันหยุดราชการหรือนอกเวลา
          + ผู้ยืมต้องรับผิดชอบต่อทุกรายการที่ยืมไป ในกรณีเกิดชำรุดหรือสูญหายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
          + งานบริการโสตฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการยืมอุปกรณ์ สำหรับภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 

หมายเหตุ : งานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์  042-970048 เบอร์ภายใน 324

 

 

 

 


วันที่ : 15 ส.ค. 2556
ที่มา : งานบริการสารสนเทศ
อ่าน : 1941

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13