การปลดหนี้สิน (ทำเรื่องจบ)

           สำหรับที่ต้องการลาออกหรือย้ายสถานศึกษาต้องทำการปลดหนี้กับทางมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อนโดยสามารถรับแบบฟอร์มใบลาออกที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น 1 ช่องหมายเลข ให้ผู้ปกครองเซ็นต์รับทราบและยินยอมให้ลาออก ตรวจสอบความเรียบร้อยที่กองพัฒนานักศึกษาเซ็นต์รับทราบ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องสมุด)เซ็นต์ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา แล้วส่งแบบฟอร์มที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและงานทะเบียน อนุมัติ และยื่นที่งานคลังเพื่อรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บ คำร้องขอลาออก 

 


วันที่ : 15 ส.ค. 2556
ที่มา : งานบริการสารสนเทศ
อ่าน : 670

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13