การต่ออายุบัตรสมาชิกห้องสมุด

 

                บัตรสมาชิกห้องสมุดจะมีอายุ 1 ภาคเรียนนับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนถึงวันปิดภาคเรียน นักศึกษาต้องต่ออายุสมาชิกห้องสมุดทุกภาคเรียนเพื่อไม่ให้เสียสิทธ์การใช้บริการต่าง ๆ กับทางห้องสมุด(หากประสงค์จะต่ออายุสมาชิกห้องสมุด ให้นำหลักฐานดังนี้)
               1. บัตรสมาชิกห้องสมุด / บัตรประจำตัวนักศึกษา
               2.  ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ / นักศึกษา กศ.ป. ทุกภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 15 ส.ค. 2556
ที่มา : งานบริการสารสนเทศ
อ่าน : 639

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13