การสมัครสมาชิกห้องสมุด

 สมาชิกห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

   คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

   ข้าราชการพลเรือน

   พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ,สายสนับสนุน)

   พนักงานราชการ

   อาจารย์พิเศษ

   ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน,รายวัน

  เอกสารประกอบการสมัคร (สำหรับนักศึกษา)

   ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาหรือใบลงทะเบียนเรียน

   บัตรประจำตัวนักศึกษา

   บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ

  เอกสารประกอบการสมัคร (สำหรับบุคลากร)

   บัตรแสดงตนที่มหาวิทยาลัยออกให้

   บัตรลูกจ้างหรือหนังสือสัญญาจ้าง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

   บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรประจำตัวพนักงาน

   ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
                  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่สำนักวิทยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) ชั้น 2 เคาน์เตอร์บริการ ยืม คืน หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกห้องสมุดคลิกที่นี่
                   กรอกใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐาน               
                 
   เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและทำการบันทึกข้อมูลนักศึกษาลงในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
                   เจ้าหน้าที่จะติดบาร์โค้ดที่บัตรประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ให้ก่อน(บัตรชั่วคราว) แทนบัตรนักศึกษาที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1)
                   เมื่อเป็นสมาชิกแล้วนักศึกษาสามารถใช้บัตรนั้นยืม - คืน หนังสือ และสื่อสารสนเทศอื่น ๆ ที่ทางห้องสมุดจัดหาไว้ให้บริการ
                   บัตรสมาชิกจะมีอายุ 1 ภาคเรียนนับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนถึงวันปิดภาคเรียน นักศึกษาต้องต่ออายุสมาชิกห้องสมุดทุกภาคเรียนเพื่อไม่ให้เสียสิทธ์การใช้งาน ต่าง ๆ กับทางห้องสมุด

   เวลาการให้บริการ

                   วันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
                   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 

หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสารสนเทศ โทร. 042-970048 หรือ library@snru.ac.th , เคาน์เตอร์บริการ ยืม – คืน ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ

 

 

 


วันที่ : 15 ส.ค. 2556
ที่มา : งานบริการสารสนเทศ
อ่าน : 959

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13