บริการหนังสือด่วน !!

              เงื่อนไขของบริการหนังสือด่วน (E-Quick Book) 

                ผู้ใช้บริการหนังสือด่วน (E-Quick Book) ต้องเป็นนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เท่านั้น
                หนังสือที่จะขอใช้บริการหนังสือด่วน (E-Quick Book) ต้องมีสถานะ "อยู่ระหว่างดำเนินการ (In Process)" ในระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC) http://lib.snru.ac.th/cgi-bin/gw_41_11/chameleon/
                สามารถรับหนังสือด่วน ได้ที่งานบริการสารสนเทศยืม – คืน  ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการ
                ผู้ใช้บริการจะต้องมารับหนังสือที่ร้องขอไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
                งดบริการในวันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตกฤษ์ 
                ก่อนเข้าใช้บริการหนังสือด่วน (E-Quick Book) ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดก่อน

 

หมายเหตุ : สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการสารสนเทศ ยืม – คืน ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.042-970048 (ภายใน) 324

 

 

 

 


วันที่ : 15 ส.ค. 2556
ที่มา : งานบริการสารสนเทศ
อ่าน : 685

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13