บริการหนังสือสำรอง

              บริการหนังสือสำรองเป็นบริการที่ห้องสมุดทำจัดเพื่อให้อาจารย์นำหนังสือที่ให้บริการของห้องสมุด นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยนักศึกษาสามารถสืบค้นรายการหนังสือสำรองจากระบบการสืบค้นของห้องสมุดได้จากชื่ออาจารย์ รายวิชาที่สอน  นอกจากหนังสือสำรองจะเป็นหนังสือที่อาจารย์จัดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชาต่าง ๆ แล้ว ห้องสมุดยังได้นำหนังสือที่มีการใช้มาก หรือหนังสือที่น่าสนใจมาจัดทำเป็นหนังสือสำรองอีกด้วย  เช่น หนังสือดี 100 ชื่อที่คนไทยควรอ่าน เช่น เพชรพระอุมา ผู้ชนะสิบทิศ สามเกลอ ฯลฯ โดยสามารถสืบค้นได้จากระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดได้ที่ http://lib.snru.ac.th/cgi-bin/gw_41_11/chameleon/

               การสืบค้นรายการหนังสือสำรอง   

                  ท่านสามารถเรียกรายการหนังสือสำรองได้จากระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดได้ 2 ทาง
    1. สืบค้นจากชื่ออาจารย์ผู้สอน
    2. สืบค้นจากรายวิชา

 

 

 

 

 


วันที่ : 15 ส.ค. 2556
ที่มา : งานบริการสารสนเทศ
อ่าน : 810

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13