มิตรในเรือนใจ

ใครๆก็อยากมีเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนสนิทใกล้ชิด ไปไหนไปด้วย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกัน ไม่ทอดทิ้งกัน พอจ. ไพศาลได้แนะนำเพื่อนให้เรารู้จัก เพื่อนที่จะอยู่ใกล้ชิดกับเรา ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน เพื่อนที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้แก่เรา

 • เหนือห้วงมหรรณพ : คำสอนธิเบตเพื่อการอยู่และตายอย่างไร้ทุกข์

  หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาในภาคแรกที่ว่าด้วยเรื่องการมีชีวิต (Part l : Living) ซึ่งเขียนถึงการเปิดเผยหนทางในการเอาชนะความตาย กล่าวคือตายโดยไม่ทุกข์ และไม่สิ้นไร้ไม้ตอกเมื่อเผชิญกับความตาย และเรายังสามารถใช้ความตายให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ไม่จำเพาะ “โลกนี้” เท่านั้น หากรวมถึง “โลกหน้า” ด้วย ยิ่งกว่านั้นหากเรารู้จักความตายดีพอ มันยังเป็นโอกาสแห่งการหลุดพ้นจากอำนาจของความตายอย่างแท้จริง นั่นคือไม่มี “การเกิด” อีกต่อไปด้วย

  ดาวน์โหลด
  วันที่ : 29/11/2556
       
  1 เหนือห้วงมหรรณพ : คำสอนธิเบตเพื่อการอยู่และตายอย่างไร้ทุกข์
  2 มิตรในเรือนใจ

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13