• สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
 •  พิมพ์คำสืบค้น  เลือกประเภทการสืบค้น
     
  เริ่มต้นการสืบค้นฐานข้อมูล   
 • Single Search สืบค้นข้อมูล จำนวน 13 ฐาน ในช่องทางการสืบค้นเดียว

 • EBSCO Discovery Service
 • แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์
 • เวลาทำการสำนักวิทยบริการแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •  
  เปิดภาคเรียน  
  วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 16.30 น.
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08.00 น. – 17.00 น.
     
  ปิดภาคเรียน
  วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 น. – 16.30 น.
  วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08.00 น. – 17.00 น.
     
  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย
แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

      

      
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
      
 

 

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  ถนน นิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 0-4297-0039 ภายใน 324 ต่อ 13